Regulamin organizacyjny praktyki lekarskiej

(zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)

Nazwa praktyki lekarskiej:
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Gabinet Lekarski lek. med Regina Jakubek. Specjalista psychiatra.

Cele i zadania:
udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitacja chorych, udzielanie porad lekarskich, a także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich.

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych:
specjalistyczna opieka psychiatryczna u osób, które ukończyły 18. rok życia.

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
(ustalona w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta): jedna strona wydruku dokumentacji – 70 gr (wydruki o małej objętości wydawane są nieodpłatnie).

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat:

Regina Jakubek, Wrocław, 01.01.2012